شوشتر

شوشتر -


عسل وردی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
نیکان
علی قصاب نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
هنرستان حاج افشار
زهره اله یاری زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
نیکان
آوا هارونی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نیکان
آرمان بارونی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
الهادی
یلدا خدامرادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نیکان
فرزاد امیدی نسب
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
طلایه داران
سارینا سادات هادیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمد هاشم بدیعیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
الهادی
مرجان قماشباف زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نیکان
اکرم میمایی سوخوری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نیکان
نوید علادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
طلایه داران
متین زمانی فر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
طلایه داران
امیر محمد مهدی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
طلایه داران
هستی خطرایه
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نیکان
محمد امین هدایت
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
الهادی
محمدرضا موسوی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
الهادی
داوود برات زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
الهادی
سارا ربیع پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4379
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا قاضی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هنرستان حاج افشار
امیر حسین نیل درار
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هنرستان حاج افشار
محمد مهدی نظر پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الهادی
اسما نجف زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نیکان
آذین کاملی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن علوی فر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نیکان
سارا صادقی هفشجانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه قاضی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نیکان
امیر محمد پوستی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4671
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
الهادی
مطهره قربانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نیکان
علی ملکی نژاد شوشتری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
طلایه داران
ابوالفضل ابول زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
طلایه داران
بهاره حاجی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4530
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نیکان
احمدرضا مهمدی کرتلایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
الهادی
آناهیتا رحیمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نیکان
مریم صفر زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4385
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نیکان
محمد مرداسی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
طلایه داران
نیایش رستمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نیکان
امین منجزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
هنرستان حاج افشار
زهرا منصوری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
نیما رضایی راد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
هنرستان حاج افشار
محمد منصور نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
هنرستان حاج افشار
مبینا صالحیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
حسن رحیمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4214
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
 
نمونه دولتي
الهادی
6/4/2023 10:15:28 PM
Menu