اهواز

اهواز -


هانیه ستایش
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
فرزانگان 3 متوسطه دوم
آرین شیرالی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6436
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
طلایه داران
مبینا شینی خرمیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
نورا
محمد امین حمدانیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
مهشاد انصاری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نورا
مهدی سیاحی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
آیناز ساکی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان 3 متوسطه دوم
رضا رامزی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
دانیال قاطعی زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
عسل کعبی زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان2
سنا امرائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
فدک
شایان ثمری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
دکتر حسابی
عسل جوهری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
حجاب
مرضیه ساکی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6394
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرمحمد کاهکش
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
طلایه داران
نازنین جمالی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نورا
سیدمحمد سیدعبودی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
محمدامین محمدی اصل
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
سیدبنیامین غرابی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ایلیا بابا احمدی امانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
طلایه داران
سیما عزیزی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان2
کوثر کاظمی نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 3 متوسطه دوم
محمد پویا روغنیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
طلایه داران
علیرضا راهداریان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
ماهان قنواتی بهبهانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
طلایه داران
آرشام کیانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
طلایه داران
فاطمه جلیلی مکوندی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حجاب
سیده سمانه موسوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حجاب
سیده یاسمن موسوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حجاب
گیلدا زارع زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نورا
باربد بادامه گلوگردی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
طلایه داران
فربد جلیلی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
طلایه داران
عرشیا مومنی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر حسابی
آرین کاوش
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
طلایه داران
ملیکا کبیری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نورا
نجمه عجم
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان2
اسماعیل روشن قیاس
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
طلایه داران
حسین زارعی نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
طلایه داران
علی فرزان پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
محمدمهدی شهروئی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
ایلیا عظیم زاده نیاری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
هومن یوسفی شیخ رباط
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6462
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
فرناز طهماسبی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حجاب
رانیا پارسائی محمدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حجاب
امیر حسین بزرگمهریان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طلایه داران
الناز یوسفی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نورا
سجاد سلجوقی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر حسابی
اشکان غالیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6701
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
طلایه داران
آوا جهانبانی قهفرخی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نورا
عرفان لیریائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
امیررضا یاقوت نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
طلایه داران
راضیه حسینی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نورا
محمدمهدی پیل تن
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی پورمند
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
طلایه داران
محمد زنگنه
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام علی
علی مانده زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
طلایه داران
شایان چهرازی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام علی
شهرزاد کوتی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حجاب
بابک اسکندری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
طلایه داران
امیر خرم پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
طلایه داران
علیرضا کریمی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
نگار نژادحسن
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حجاب
فاطمه حریرفروش
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 2 متوسطه دوم
امیررضا اژدری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
طلایه داران
مهسا مقدم
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6621
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرحسین جعفری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ارشیا جعفری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیرحسین سخراوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
رضا شوشیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
طلایه داران
نوید نفیسی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام علی
بهنیا سردابی چم آسیایی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
هلیا کوتی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فدک
مبینا بایمانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نورا
یاسمن باغ فر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حجاب
کامیار پورخدا کرم
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
طلایه داران
پاکمهر شریف پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
احمد سواری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
طلایه داران
پارسا سیفوری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
آرش تقدیسی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام علی
شایان غالیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیر رضا هادیان قهفرخی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
طلایه داران
فردوس باجی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فدک
پریا مهدیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نورا
آلین ضیاءفرد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فدک
آنوشکا الماسی شوشتری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت معصومه
کیانا مکوندی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نورا
سارینا صفاری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حجاب
آوا داورپناه اهوازی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حجاب
حمیدرضا کریمی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام علی
مهزیار حسن پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیرمهدی کیانپور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
طلایه داران
سارا دهقانیان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فدک
مهدیس نظری پرچستان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نورا
سیده مبینا صالحی یگائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حجاب
باقر دغاغله
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
طلایه داران
ستاره معاوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فدک
داریوش رحمانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6839
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
طلایه داران
فرهاد چراغ سحر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
طلایه داران
امیررضا شاهی هزاروندی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6460
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
آیلار اژدریان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 3 متوسطه دوم
فرنام پاکروان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
حسام نبهانی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
طلایه داران
عسل گله داری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت معصومه
شادی حجتی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فدک
نیوشا غلامی زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1 متوسطه دوم
فاطمه زهرا مبین
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حجاب
وانیا زراسوند
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نورا
شایان بهاری پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6501
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
طلایه داران
عرشیا خدرائی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
طلایه داران
بهار منصورکوهی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرمحمد دیده ور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیررضا کیانپوراتابکی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
آرشام مکوندی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
طلایه داران
آرتینه نارکی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 2 متوسطه دوم
ژینا ارزشجو
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فدک
یکتا خلیل خواه
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نورا
پریا داودی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 2 متوسطه دوم
آیناز منصوریان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نورا
سیده فاطمه موسوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فدک
امیر ارسلان شهنازی جنگ تپه
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
حسین خواجویان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
طلایه داران
فاطمه حاجی شرفی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 3 متوسطه دوم
سیدعلی قشقایی ناصری
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6545
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
پانته آ اروجنی محمدجواد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نورا
سحر شیشه بر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4129
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حجاب
سارا شیشه بر
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4169
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حجاب
رانیا لندی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حجاب
آرین ایزدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
علی فیضی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
فاطمه محسنی مقدم
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
حضرت معصومه
شیدا سلجوقی نشان
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 1 متوسطه دوم
دریا مکوندی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
حضرت معصومه
امیرمحمد داودی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
کوثر هادی پور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 3 متوسطه دوم
امیرحسین صبری نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه محمودیان فرد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4758
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فدک
نگار طیبی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
فدک
مریم حیدرزاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
فدک
مهدی شریف باوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
طلایه داران
علیرضا عظیم زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
الهه عظیم زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4647
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
فدک
عرفان حاجی زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
طلایه داران
مصطفی سیاح
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
نیایش پیریایی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
فدک
مرجان ابدالی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
فدک
شیوا سادات آل محمد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
حجاب
سانیا رحیمی نژاد
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 4462
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
حضرت معصومه
محمد جواد پوریوسفی دزفولی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
طلایه داران
ایمان حسین زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
طلایه داران
علیرضا بساق زاده
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیرحسین چیت ساز احمدی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
امام علی
یوسف منیعاوی
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
حسین فالین
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
طلایه داران
امیررضا دغاغله
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
دکتر حسابی
نوید نور
نهم - اهواز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
طلایه داران
6/2/2023 10:02:03 AM
Menu