قير و كارزين

قير و كارزين -


مبینا قنبری نژاد
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
علی رضا محمدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
شاهین خورشیدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
علی اصغر قریشی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4044
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
علی اصغر حیدری مرندی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب
سارا انصاری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
مائده ذوالفقاری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
هانیه قائدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
علی نوروزی عمله
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
يادگار ولايت
فاطمه یاری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ساغر حیدری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
فاطمه حسنی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 3819
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
زهرا رجبی قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
مائده ایزدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4345
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
آی لار قربانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
امیرعلی مرادی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
عباسعلی ایزدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
امیر حسین نعمتی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 3884
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
نرجس حسنی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4083
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
فاطمه قائدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
درسا انصاری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
مجید نعیمی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
فاطمه احمدی گندمانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
مینا روشندل
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
ریحانه میرزایی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
6/9/2023 8:18:56 AM
Menu