استهبان

استهبان -


فاطمه هاشم بیگی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
محمدامین صفایی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
محمدعلی صحت پور
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
رضا کریمی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4461
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
محمدمهدی خلیلی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
ریحانه پدرام
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
نگین جوادیان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
امیرحسین نجم الدینی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
امیررضا افراز
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
محمدرضا یاسمن
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4961
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
سیده آناهیتا ناصحی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
عرفان عوض پور
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
محمدحسین رزاقی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
مینا خیرده
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
زهرا پیراسته
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
ابوالفضل سون
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
محمدحسین دوستدار
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4282
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
الهه وحدتی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
امیرحسین هلالی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
عرفانه نجم الدینی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
آتوسا باصری نام
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
مجتبی جباری
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
امام خمینی(ره)
نرجس اسدپوری
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
فائزه فرازی حقیقی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
سمیرا سامان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبيا
6/2/2023 8:18:10 AM
Menu