لار

لار -


الناز ثمری
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر محسن زاده
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین پیشرو
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/2/2023 7:43:08 AM
Menu