شيراز

شيراز -


زهرا خانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
یاس
مریم عبدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
یاس
ایلیا عباس یاد کوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
غزال
سیده مهدیس هاشمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
یاس
سید محمدصالح هاشمی نسب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
پوریا جهانخواه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
امیررضا میرزایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
سینا خواجه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
سینا طهماسبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
شهریار باقری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
توحید
پارسا رضائیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
علیرضا افتخاری نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
غزال
علیرضا بهمنی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
شهیددستغیب
رعنا ترکان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
یاس
حنانه زارع قشلاق
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6029
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان 2
درسا ابراهیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
محمدعلی مکارمیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
غزال
آرین غفاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
یاشار نظری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
غزال
سجاد مختاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
غزال
محمدرضا رازقی جهرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
امیرعلی رجایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6296
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
مهرداد بحرانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
غزال
عارفه پاکروان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
یاس
پویا محمدی پوردمیه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
غزال
ابوالفضل علی مردانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
توحید
محمد نوح پیشه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
مریم دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
یاس
سروش منصوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
زهرا شیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
علامه اقبال
امیر حسین قاضی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
غزال
ابوالفضل مجیدی کوهبنانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
اندیشه
سحر پیکر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 2
بردیا قائدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
توحید
صنم اژدری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
الگونه
امیرحسین نظری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
غزال
اسماء میرزاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
اریان فرهود
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
غزال
آرشاویر سعید
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
مهدیه قائدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
یاس
مهدیس قائدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
یاس
علی کاویانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
محمدامین تهمتن
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6494
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهیددستغیب
محمدرضا زیبنده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
حسین زراعتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
توحید
روناک کیانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
سید سورنا موسوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
غزال
زهرا معرف
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6548
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
فاطمه دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
یاس
مارال معزز
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهدی هوشیار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
سیده مائده حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 2
کیانوش مانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
محمد رضا ابراهیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اندیشه
فاطمه خاوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 2
حدیث انصاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
یاس
آریا کریم پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
مبین فرخی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
محمد امین هوشمند
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
امیر رضا ایمانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
هانیه باقری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
یاس
نیکنام محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اندیشه
زهرا هاشمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
یاس
عسل هوشیار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
یاس
امیر حسین آذر نیوشان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
درسا ذراتی نیک
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
یاس
مینا امیری نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الگونه
رضا هاشمی مقدم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رازی
سارا شهریاری گرایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمد مهدی عرب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
توحید
سیده زهرا لدنی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 2
یلدا خضری تنگستانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علامه اقبال
ریحانه محصلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
یاس
طاها هنر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
غزال
محمد کوتاهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
غزال
سیرانوش گله داران
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 2
آناهیتا خلیقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
یاس
سبحان کوشکی جهرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
توحید
محمدامین دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
رازی
امیراحمد شمس
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
طالقانی
علیرضا زارع شهر آبادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اندیشه
محمدرضا ساعدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
توحید
آرین اسفندیاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
توحید
محمدهادی روزافزای
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
توحید
رضا سینا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
آرمین محبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
غزال
مریم صادقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 2
آیناز رضوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 2
پارسا پرهام
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
شروین رسولی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
غزال
سید محمد حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
غزال
آرین عباسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
پارسا خالصی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
غزال
اسما امینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
ملیکا عباسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهدی خسروی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
اندیشه
سیده زهرا رضوی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
سید آرش لسانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
عرفان لهراسبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
آتنا حقیقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
سوفیا معظمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
یاس
علی دارابی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
رضا محمودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
توحید
معصومه طهماسبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
یاس
سنا رحیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
امیر علی اسدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
اندیشه
یوسف بازدار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4108
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
اندیشه
سالار رهنما
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
توحید
وانیا ناسوتی فرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 2
ریحانه شناوری شاهی جانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
علامه اقبال
ماندانا آیت الهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 2
شایان آقابزرگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
غزال
پدرام مولا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
زهرا کیانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
غزل اقلیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 2
امیرحسین عابدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
اندیشه
محمد رضا اکبری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
رازی
عسل کد خدا پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
یاس
امیرعلی دبیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6354
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
محمد حیدری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
عطیه کهن
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 2
غزل طیبی منش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
یاس
یاشار بهمنی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6466
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
دیانا رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
درسا امیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
معصومه هاشم پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
یاس
شیوا شاکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
یاس
فاطمه اوجی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
یاس
آناهیتا رمضانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6607
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا طالبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان 2
آیدا طلایی زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
یاس
5/29/2023 5:04:56 PM
Menu