محمد شهر

محمد شهر -


زهرا دولتی
نهم - محمد شهر
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 4
6/9/2023 7:45:16 AM
Menu