فرديس

فرديس -


محمدمهدی صادقی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
نگار حیدری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
الناز فتح اللهی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
هستی جعفری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 4
الینا فرصی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان 4
فرزین ملا آقازاده یامچی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید سلطانی 4
ندا نجفی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 1
زهرا اکبریان
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 1
پریسا برهانی قره بلاغ
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
5/29/2023 3:00:45 PM
Menu