قائن

قائن -


محمد قربان زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمدحسین پردلی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدامین هادی نژاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
زهرا دوستی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
عطیه ظفری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
متین خدادوست
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ملیکا کرهیان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
شایان کاخکی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیرحسین خیرآبادی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه حائری فر
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمد دشتگرد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمد رجب زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرحسین چدانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهدی خیبری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمد بازمانده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمدمهدی سلطانی نوغاب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4462
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ریحانه قناد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مطهره قربانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
سیمین عباسی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مرضیه اسدالهی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه مسلمان زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
حسین بنی اسدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علیرضا بنی اسدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدحسام مهمی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سعید بنی اسدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
اسما خطیب زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
امیر شهنازی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
زهرا حسنی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4307
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
جلال زارعی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 3800
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
عادل خدابخشی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محدثه ورزگی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا رضایی گل بخش
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4521
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه قوی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی لعل نوغاب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سیدسپهران جوادی مقدم
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیررضا دشتبانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4224
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مریم بخشی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
مهدی کاخکی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مریم احمدی فر
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
پوریا تقی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محدثه اسماعیلی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
مبین صفرزاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
میثم طاهری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4389
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه سادات علی پور
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
تيزهوشان
فرزانگان
6/4/2023 9:02:12 PM
Menu