فردوس

فردوس -


میلاد ارفعی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
علیرضا حاجتی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
سید ابوالفضل سید حسینی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
سمانه زارعی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین نرگسی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
زهرا پرهیزی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
ایمان داورپناه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
علیرضا خاکشور باغستان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4548
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
فاطمه مختارزاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4251
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
فاطمه فردی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی رجب نژاد
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
سید عماد فروتن
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
پریسا قنبریان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4776
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضوان رجبی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
سعید ایوانی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4457
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
کوثر بخشی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
امین خفاجه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی شجاعی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
حانیه مرادی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا صنعتی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه عصمتی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
محمد صنعتی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
روح اله بلقیس ناصری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
امیررضا مسعودی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
محمدمهدی خانی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی دلیر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدیه رجائی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
سوفیا ارشاد
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی فقیهی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4420
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
ابوالفضل شاکری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4339
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
سید سعید سجادی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
مصطفی جهان فر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
ابوالفضل رحیمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی زراعتگر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدمحمد کاتوزی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
احسان ممتاز
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
سجاد اصغری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
محدثه یاری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
محمد مهدی تقوی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
مطهره فاطمی مقدم سقی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
فاطمه درودگر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
مائده مزدی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
حانیه سادات سیدی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
زینب سادات سلیمانی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
سجاد نجف زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
محمد حمزه ئی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسین یعقوبی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
مقداد جهانشاهی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
سعید رجبی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی : 1 سال يازدهم رياضي
 
نمونه دولتي
علامه طباطبایی
مریم سلیمانی آیسک
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4537
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
حضرت فاطمه
6/4/2023 8:55:01 PM
Menu