بندپي

بندپي -


نجلا بابازاده
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
پیامبراعظم
سیده زهرا رضایی خوشرودی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
پیامبراعظم
مهسا رمضانپور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
پیامبراعظم
مهدی براتی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
فیروزجائیان
احمدرضا حیدری سرائی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فیروزجائیان
سحر حاجی آقازاده طوری
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
پیامبراعظم
هانیه آقاجانپور نشلی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
پیامبراعظم
فرشته محمدزاده
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
پیامبراعظم
صبا اشکو
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سیده یاسمن همایونی بائی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پیامبراعظم
سیدعلیرضا همایونی بایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فیروزجائیان
سیده زهرا موسی زاده موسوی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
گلچهره آقابزرگ تبار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4410
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پیامبراعظم
سنا ابراهیم تور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پیامبراعظم
عارفه شمس تبار
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پیامبراعظم
فاطمه زهرا رضاقلی پور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پیامبراعظم
فاطمه اللهقلی نتاج
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
یکتا اسماعیل زاده اله چالی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پیامبراعظم
فاطمه گلچوب فیروزجایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4335
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پیامبراعظم
فاطمه شعبان زاده
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پیامبراعظم
مهدی حسن نیا
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فیروزجائیان
آناهیتا عبداله زاده
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پیامبراعظم
فاطمه ابراهیم نژاد
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پیامبراعظم
فاطمه رحیم پورکامی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پیامبراعظم
فاطمه ذوالفقارزاده بایی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پیامبراعظم
علی قنبرزاده بائی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 3938
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
فیروزجائیان
نیما شعبانی حاجی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فیروزجائیان
ریحانه رمضان پور
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4011
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
پیامبراعظم
نیکو نجفی
نهم - بندپي
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
 
نمونه دولتي
پیامبراعظم
6/9/2023 7:34:43 AM
Menu