نوشهر

نوشهر -


زهرا فراست
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
معراج
آیناز فیاضی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محیا نوری شیرازی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی اسحاقی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 4570
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید رجایی
محمدرضا غلام تبار
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سارینا خزائی پول
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
معراج
پیام رضوانی گیل کلائی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید رجایی
6/2/2023 8:24:13 AM
Menu