فريدون كنار

فريدون كنار -


امیرعلی احمدی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :107
نمونه دولتي
شهید نعمتی
محمد اسفندیار
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :95
نمونه دولتي
شهید نعمتی
فرزانه لاغرفیروزجائی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
مبین اسفندیار
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شهید نعمتی
فاطمه کمالی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
محمد تقی ابراهیمی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
شهید نعمتی
محمدحسین محسن پور آغوزی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شهید نعمتی
حاتمه فلاح
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
فاطمه صفری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
الزهرا
یاسین ایزدی فرد
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهید نعمتی
6/9/2023 8:00:31 AM
Menu