جويبار

جويبار -


سنا معتمدی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
جواد الائمه
محمد مهدی فلاحی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
شهید فکوری
سید سینا معصومی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
شهید فکوری
آریا اقبالیان
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
عباس آقائی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
شهید فکوری
امیررضا عباسی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
شهید فکوری
محمدمهدی غلامی دونچالی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهدی روحانی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6349
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
سعید فیروزپور
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4726
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهید فکوری
مصطفی قوشچی پائین رودپشتی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید فکوری
سیدعلی عبدی لاریمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید فکوری
طاها آقاپور جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید فکوری
محمد مهدی مقدسی ماندی محله
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید فکوری
فاطمه نجفیان سراجی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
جواد الائمه
مریم قلی نژاد لاریمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
جواد الائمه
حسن شاکری جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید فکوری
امیرعلی فلاح
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید فکوری
امیررضا رمضانی سراجی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید فکوری
سینا مهدی پور
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهید فکوری
امیرحسین فدائی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
شهید فکوری
6/2/2023 8:21:53 AM
Menu