چمستان

چمستان -


کوثر موسوی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :89
نمونه دولتي
مبارکه
محمدمهدی اسدپور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 5 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :83
نمونه دولتي
امام خمینی
ریحانه رجبی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4269
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
مبارکه
مهدی عبدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
امام خمینی
مهدی نقاش
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
معصومه علا ئی پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
مبارکه
پریا نجفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
مبارکه
امیررضا شفیعی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
فریبرز علایی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
امام خمینی
ابوالفضل حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
امام خمینی
فاطمه زهرا کلاشی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
مبارکه
زکیه عارفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مبارکه
سعید اکبری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام خمینی
مهدی خطیبی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام خمینی
سکینه فاضلی تبار
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مبارکه
علیرضا فلاح
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مبارکه
دانیال فانی اسکی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4496
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی
امیرحسین خادمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مبارکه
امیرمحمد ولی پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
زینت کامجو
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4395
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مبارکه
مریم توکلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مبارکه
ریحانه شاهین
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
حسن صفرپور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام خمینی
آرمین اسدالله زاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
یگانه توسلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مبارکه
کیمیا مقصودی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
مبارکه
مبینا مقصودی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
مبارکه
5/30/2023 4:29:06 AM
Menu