نور

نور -


برنا نیک نژاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :93
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
امیرحسین نورزاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
محمدرضا حبیبی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6378
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
امیرحسین سهرابی نژاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سارا معراج
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
فاطمه متولی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین دیوسالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مهدی فلاح
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
سید مهدی حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
تینا سالاریان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
فرید حبیبی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محدثه پولج
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
دانیال نورفردی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه خجیر
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
ماهان محمدی مرزونی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
محمدنبی ولی پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
فرزانه شاه حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
دانیال معصومی گودرزی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
کوثر احمدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
ابوالفضل تقی پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
سیدمحراب حسینی کالج
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیررضا حبیبی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدحسن علا
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مریم لطفی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
رضا رمضان زاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6667
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
ستایش دیوسالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
فائزه فتاحی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
یسنا سیاه سرانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کاوه
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
زهرا کاوه
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
امیرعباس حبیبی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیراسماعیل اقتداری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
امیرحسین یوسفی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
زهرا صادقی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه فتاحی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
زهرا ابراهیمی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
رعنا وردست
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا صالحی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
فاطمه نیازیان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده فلاح
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمین تقی پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
ابوالفضل مفیدی اصل
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرسعید حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدسجاد فلاح
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
آیلین مقصودی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
لیلا عبدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
محمد جواد یزدان شناس
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
امیرمحمد ذکائی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
درسا هادی زاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
ملیکا درویش
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
سارا کاویان پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6826
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
الینا نیک نژاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا ابراهیمی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدحسین علا
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرمحمد آلب
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
یکتا نائیج ونوش
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
فاطمه جلابی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
ایمان صیامی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
سیده مریم حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
نیلوفر حسین پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
نرجس نظری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6765
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
امیررضا برزگر
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
ملیکا فلاح
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
سحر فضلی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا بور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
6/4/2023 8:36:00 PM
Menu