بهشهر

بهشهر -


رومینا مومنی
نهم - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6812
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین عزیزی
نهم - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي (طلايه داران )
پرنیان محمد نژاد
نهم - بهشهر
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 7:10:16 AM
Menu