رامسر

رامسر -


فرشته خان رمکی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
امام خمینی
امیر حسین اصغرزاده
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
لاریجانی
مبینا رحیمیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
امام خمینی
محمدرضا صفری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
لاریجانی
فاطمه سرمشک قربانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6479
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
نیما طالش عبدالهی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر حسین سمیعی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
لاریجانی
علی اکراسریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
لاریجانی
فاطمه پهلوان یلی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
امام خمینی
نازنین عبدالعلی ان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
امام خمینی
آریا باقرحسنی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6335
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
بهشتی تنکابن
فائزه حاجی خانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا اسدی نژاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
لاریجانی
ساره جنت امانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
امام خمینی
میلاد صنوبری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
لاریجانی
آرمیتا عباسی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام خمینی
میثم نژاد جمالی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
لاریجانی
فرشته امین
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سمیرا فلک دهی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مطهره بنی هاشمیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام خمینی
نرگس ایزک جمالی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
شقایق نیاستی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6335
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
عطیه عسگریان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی
مبینا شریف نیا
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4575
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام خمینی
زهرا چاووش ثانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
الهه فروهی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام خمینی
پارمیدا نصیری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4499
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام خمینی
سارا گلیج
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام خمینی
آرمین آدیش
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بهشتی تنکابن
بردیا فلکی مقدم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
لاریجانی
حامی احمدی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
لاریجانی
فاطمه السادات میرابوطالبی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
جواد حسین زاده
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
لاریجانی
مریم نیاستی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ایمان ساجدی خانیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
لاریجانی
محمدعلی پورلاتی ثانی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
لاریجانی
زهرا نیاستی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
سحر فتوکیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام خمینی
نگین طالبی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خمینی
سیده فاطمه فتوکیان
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خمینی
یاس عبدلی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خمینی
یاسین رضائی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
لاریجانی
پوریا حدادی مقدم
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
لاریجانی
حسام نعمت سروش
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
لاریجانی
سیده مائده آقاجان پور میانده
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام خمینی
هانیه امینی فر
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام خمینی
فاطمه قنبری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام خمینی
مونا روحی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام خمینی
نازنین شمسی
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4050
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام خمینی
سیدپوریا موسوی سجاد
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
لاریجانی
رضا رحیم نوری
نهم - رامسر
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
لاریجانی
6/9/2023 7:07:43 AM
Menu