چالوس

چالوس -


یاسمین غلامعلی نژاد
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین پرتوی لسبومحله
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
معراج
امیرمحمد صالحی مهر
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
شهید رجایی
مهدی یار ساروی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهید رجایی
کیمیا رضایی کینجی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
معراج
سیده آیدا حسینی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
معراج
گلجهان دوستی بازنشین
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
شکیبا طیبی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
دانیال ملکی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید رجایی
پارسا عباسی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيدبهشتي
فاطمه شمس ناتری
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
معراج
زهرا زکی پور سرشکه
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
معراج
فاطمه زهرا پاشا زانوس
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
معراج
امیرعلی فقیه عبدالهی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سیده مهتاب میرمطهری
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
معراج
ثمین علیزاده
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
معراج
6/2/2023 7:48:59 AM
Menu