آمل

آمل -


همتا حاجی زاده مقدم
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :96
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
فاطمه جعفرزاده سئیج
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : 6 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
رضا عیسی پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
فاطمه راعی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
زهرا بشاورد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
علی رضا محسنی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
امیر رضا افضلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
صبا ذبیحی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6572
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
علی اسفندیاری فرد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
مهسا باله
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
محمد اسفندیاری فرد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
محسن قاسمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
سید شریف شریف زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
حنانه درویش نژاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
محمدرضا رزم پوش
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
نیوشا آذرنوش
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
آرمین اسدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا شفیع آبادی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
محمدحسین محمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
فائزه نائیج
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
هستی عنایت پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
یکتا پاک طینت
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سعادتی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسین صفری زاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
امیرمحمد مسعودزاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6496
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
یلدا پاک طینت
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
سیدآریان حسینی بابلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
عارفه اسحاقی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
فاطمه ابراهیم زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
کارن اسدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
علیرضا بهزادی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
علی رضا داودی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبین مهدی زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
محمد صداقت
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
سیده مهسا هاشمی کروئی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
سپهر ابراهیم نتاج
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
آیلین نوایی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
سیده نیکی یزدانی نیاکی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
صبا اکبری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر سهراب نیا
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آویشن حمیدیان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فهیمه روحی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
حسین فرجی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
مجتبی یونسی نیا
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
آناهیتا مرادی فرد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
آریا صرافپور آملی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
زهرا راعی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
علی آذرآبتین
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
کوثر ذبیحی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
سهیل نیک زاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
پرستش اسماعیل زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا سهی بالا
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مستعان حیدری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
مهسا آقاجانی منقاری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
امیر صفرزاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
امیرعلی روح اله تبار
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
مهیار قربانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
معصومه سلیمانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
هستی اصغری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
مهدی حسن زاده
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
کمیل حسینی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
محمود غلامی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
فرناز فرهمند
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
ثمین نظری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
امیرمحمد کاوسیان
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
سیده مبینا داداش پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
امیرحسین رسولی قلندری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
دیبا درزی لاریجانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
آیدا اسماعیلی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
فاطمه لطفی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
یکتا تسلیمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
امیرحسین عبیدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
آدنیس احمدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
سونیا اخی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
زهرا نائیج نژاد
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
زهرا رحمان پور
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
پرنیا اخلاقی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6506
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
امیربهادر قاسمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
محمد فقیه لاریجانی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدامیرمحمد علوی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی
نرگس واحدی نوری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
بهار مهدوی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
نیما هاشمی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
سیده پریا مظهری
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
آذین آتش سخن
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
بنیامین رمضانی نوائی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
گلی سعیدی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
سیده لیلا حسینی
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
رایا آذرنوش
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
نمونه جمشید نژاد
شنتیا شکوهمند
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
نمونه آیت اله آملی
امیررضا رنجبر
نهم - آمل
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/2/2023 7:45:42 AM
Menu