ساري

ساري -


باران رسولی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
نرگس حمزه مرمتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
امیر حسین سروی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
زهرا احمدی آهودشت
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
کوثر
ارغوان فتحی الهره
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
کوثر
نازنین قاسمیان سوربنی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
امیرمحمد فرزامه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
نیما منزویان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6357
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
ساغر اعزی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
ستاره قاسمیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
روژان شدیدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
سانیا سالاری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6490
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
مهسا باقری گلوردی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
فاطمه نیک زاد براردهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
سیده ستایش اصفهانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
پارسا کلاکی جویباری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
پارسا نیکخو
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
پوریا مدانلو جویباری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
نیوشا ولی زاده جوجاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
کوثر
حانیه محمدپور هولاری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
یاس یحیی زاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
پوریا جمارانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
نیوشا نادری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
کوثر
ماهان اسلامی سمسکنده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
ریحانه بندپی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
الناز رضاپور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
محمد امین رستمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
امیررضا عطائی دادوی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
غزل صالحی هیکوئی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
کوثر
صدف السادات حسینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
کوثر
آریا شهریاران
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
یلدا مرادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
حانیه عنایتی کلیجی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
فاطمه سیما رحمانی تروجنی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
امیرحسین اتحادی فر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
پادینا احمدیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
مهسا خلیل نژاد اواتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
کوثر
پارسا علیزاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
صبا رئیسیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
کوثر
سیده کیمیا عمادی چاچکامی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
مریم رحمانی چراتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6183
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
سبا خالقی نسب
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
کوثر
هستی محمودی کردخیلی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
کوثر
محمدجواد دباغیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
سولماز صدوقی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
نرگس سلمانی ازنی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4351
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
کوثر
آرشام رئیسیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
مهدی شادبخت
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
سیدآریان عقیلی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
ستایش شریعتمداری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
کوثر
سیده شیوا جعفری وکیلی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
کوثر
بهار عبداللهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
فاطمه یعقوبی المشیری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
سیده هلیا حسینی جوینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
نرگس پرخیده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
مهسا کرم زاده قاجاری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
کوثر
مهدیسا صفاپور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
علی غضنفری خانقاهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
امیرمحمد عرب مرزودی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
سید احسان طالب زاده حسینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
محمد سلطان تویه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6402
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
رضا محسنی دوغی کلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
هستی حبیبی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
آراد وفائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
هستی خجسته فر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
محمد جواد عظیمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
یاسین جعفری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
علیرضا حیاتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
الناز فیض زاده کریق
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
کوثر
سیدرضا عمادی جمالی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
پارمیدا رنجبر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
یاسمن اکبری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
نیلوفر اکبری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
محمد سام قنبر علی زاده بهنمیری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
حسین نشاگران
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
6/9/2023 7:03:32 AM
Menu