اسفراين

اسفراين -


محمدجواد شکیبائی کوشکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سیدامیر حسین سیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محدثه حسن زاده خوش
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا زاهد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
بعثت
حسن خانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ارشین نصرابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه احمدنیا
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
رضا ساده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4565
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
دکتر حسابی
نیلوفر عزتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
الناز براتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا پرگم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه اشرف عظیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
بعثت
زهرا علی یاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
بعثت
ثمین شریفیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بعثت
علی نادی ثانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مرضیه جعفری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بعثت
علی لعل صباغ پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد نباتی فریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دکتر حسابی
حسام سدیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مریم امامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بعثت
پویا علیپور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
طلایه داران شهید بهشتی
محمدپارسا سدیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
یوکابد مهرابی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیدعلیرضا جعفری قلعه نو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر حسابی
عطیه عرفانی پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سینا ایزی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیرمهدی گوهری مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
متین جعفری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
یگانه محمدنژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بعثت
سحر فرخ نژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی شیخ امیرلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
یکتا نجفی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بعثت
ایدا روحانی محمودی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ارمین سعادتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مارال سادات احمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بعثت
مبینا تمیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
شهربانو مروتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بعثت
زهرا زحمتی ایرج
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا متولی حقیقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بعثت
مهدیه ملایی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بعثت
سارا سادات عصمتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بعثت
امیرحسین برغمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
طلایه داران شهید بهشتی
زهرا علیزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بعثت
رامین قلی پور حسن ابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
طلایه داران شهید بهشتی
عرفان مهری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مریم مرادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بعثت
مائده مرادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4203
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه بهادری اسفیجر
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بعثت
زهرا محمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4521
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه امینیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه رحیمی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان شریفی اردغان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
طلایه داران شهید بهشتی
ابوالفضل صمصامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی قربانی کریم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهدی اسدپورصابری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ابوالفضل عابدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
کیمیا لعل میان ابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا روئینی ثانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بعثت
امیرحسین مسرور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
نادیا لعل میان ابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بعثت
متین میلانلوئی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سیدارین رحمانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
عاطفه دهک زاده ازاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بعثت
روژینا بذری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بعثت
مهدی تاتار
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی رفیعی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه هروی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بعثت
امیرحسین قلیچی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد نوروزی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4381
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه شیرزاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بعثت
نیره سادات سیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بعثت
سمانه دست بند
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بعثت
فرینا نوروزی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بعثت
سینا سپاسی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
طلایه داران شهید بهشتی
سینا مجردی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
طلایه داران شهید بهشتی
محمد فاتحی نیا
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه منصوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
مائده فرخ
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
بعثت
سینا ولیپور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیرحسین محمدی کوشکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4418
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه زارع
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بعثت
مهدی حسین ابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
طلایه داران شهید بهشتی
فاطمه ابراهیم زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمن عباسی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرسول تاتاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4148
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سینا متولی حقیقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علیرضا جعفری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
طلایه داران شهید بهشتی
اتنا سنگ سفیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
بعثت
زهرا یزدانیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید جاوید
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی رنجبر
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهدی کورانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
دکتر حسابی
5/29/2023 3:20:26 PM
Menu