جاجرم

جاجرم -


مهدی صادقی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
شهید اوینی
محمدعلی خواجه
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شهید اوینی
نرگس احمدی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
مائده ریحانی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حضرت زینب
مطهره خالو
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4745
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حضرت زینب
محیا سادات حسینی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سجادی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت زینب
ملیحه محمدنیا
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت زینب
فاطمه کاظمی گرمه
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت زینب
مهدی قلی زاده
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید اوینی
نوید خرمالی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
مائده غنی آبادی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت زینب
پارسا حامدی جویباری
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید اوینی
نرگس مرتضی زاده
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا شفیع آبادی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت زینب
سارا جاجرمی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حضرت زینب
فاطمه بزرگمهر
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حضرت زینب
زهرا صمدی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حضرت زینب
امیررضا عسگری
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهید اوینی
مهسا صفرپور
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
حضرت زینب
منیره گرمه ای
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
حضرت زینب
6/9/2023 7:37:50 AM
Menu