بجنورد

بجنورد -


هادی عوض زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :90
تيزهوشان
شهید بهشتی
رامین حسن نیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمدمهدی پهلوان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6411
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی رمضان زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
درسا پسندیده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
دانیال اکبری ملکشی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی رضا اصولی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
امیررضا عابدینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
شهید بهشتی
ناصر اسلامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مجتبی اکبرزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
علی اکبرزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امیرحسین عابدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
داریوش سازگارا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
رضا عرب خانی نوبهار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
بهاره بابامحمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نرجس
نیلوفر فرج زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نرجس
فرزاد پارسیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده مهدیه هاشمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نرجس
سیدپوریا مدنی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
عارف رستمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سهیل دستپاک
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مینا دلیر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
زینب ملکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
سیدشایان عظیم زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمدامین حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
مهرناز نعمتی فاروجی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نرجس
مینو دارابیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نرجس
مائده علیزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نرجس
ارشیا رضاپور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
علیرضا اکرامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
سیده عسل کشمیری فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نرجس
فاطمه صداقتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نرجس
الهه سادات قاضی مطلق
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نرجس
مهتا خوش رفتار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نرجس
آریا منتظر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه عظیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مرضیه سجادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4428
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نرجس
زهرا خالق پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فائزه منتظری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نرجس
نرگس عابدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
روژان صادقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نرجس
مینا امیری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نرجس
عرفان ابراهیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
ستوده مسعودی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
سوگند خارپرور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نرجس
فاطمه پالاژ
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نرجس
آیلار امانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نرجس
سیدسهیل رضوانی مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
احمد رحمت
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
یاسمن بابائی کیکانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مهلا نبی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
شیوا گل محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
ریحانه رحمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
دانیال نقویان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4365
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سینا جفاکش
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
کتایون صاحب نسق
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
شیدا ندیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مریم بابائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
سیده ثمین عباسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
نسترن مدیر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مرضیه حصاری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نرجس
نرگس فرزین مهر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
سجاد شیرزائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
متین ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
رامتین مرادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
امیرحسین کاویانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امیررضا رجبی گیلده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
ایمان هدایتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
اسیه کروژده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نرجس
سعیده ایمان پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نرجس
فاطمه براتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
تینا رحیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
حانیه ایزدفر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
زهرا نوروزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
ام البنین شیخ امیرلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نرجس
فاطمه پناهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نرجس
رویا مهربان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مریم وحیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
زینب قشلاقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4688
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
حسام سیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
امیررضا رضائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4847
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
کیارش اصغری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
کیانوش اصغری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4216
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
آرین مهرجویان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
پویا شیخ نژآد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
کیانا اصغری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
عسل فروغی فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
حسین درتومی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
مهدی رحمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
پرنیا احمدی مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نرجس
مهرنوش خداشاهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فاطمه قنبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نرجس
امیررضا سحابی فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
مهرشاد فیروزیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا نودهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
مطهره علی آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
غزل ناظری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
عسل ناظری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مه تا هاشمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
الیاس رجاپور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4645
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
پارسا رضائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
ماهان علی زاده پاکدل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سیدسیاوش سیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امید گریوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
هانیه اکبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نرجس
عسل طهماسبی بائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فاطمه مطهریان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
نسترن قاسم زاده مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نرجس
امیرمهدی معمری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4588
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
پارسا فلاح
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
مینا مبارزی یزدان آباد سفلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نرجس
اسما شجاعی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مبینا لنگری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
غزل یوسفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
سیدرهام سیدحسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمدجواد گریوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
رحیم صیانتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
بهناز مقامی مقیم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نرجس
علی اصغر بهمنیار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
پارسا پورغلام مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه علی آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نرجس
مبینا تبریزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
شیدا مهربان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4726
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
امیرحسین محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
نیک آهنگ ظریفیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سجاد دشتی مطلق
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
احسان بهمن
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
اشکان انبارلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4639
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
متین نیکدل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امین فرحی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمدمهدی اکبرزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمدمهدی رهنما
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
پوریا ملکشی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سیده محدثه ذبیحی مداح
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
یاسمین ایمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نرجس
زهرا نورانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مریم اقبالی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
علیرضا نظری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
امیرحسین ابراهیم زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
آرین علی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
بهداد انوری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
نگار عین بیگی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
پویا ناصری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
نرگس وحیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نرجس
بهاره جان پرور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نرجس
محمد حق شناس
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
علی محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
نازنین قدسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا عزیزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نرجس
صالح سلطانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4807
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فائزه باقریان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه چوبدار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نرجس
آریان نیازی مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا ضمیرانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فائزه جوهری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
پوریا محمودی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4726
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
6/3/2023 10:51:51 AM
Menu