بدره

بدره -


حسین آگاهی
نهم - بدره
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
شهید بهشتی
5/29/2023 2:21:42 AM
Menu