پارسيان

پارسيان -


سامان آبسالان
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
شهید شهریاری
مهسا رسا
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
امام خمینی
مبین غفاری
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4104
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
شهید شهریاری
فرشته ساربانی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
امام خمینی
علی احمدی پور
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4371
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
امام خمینی
محمد امیر روشندل
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شهید شهریاری
علیرضا آرین
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شهید شهریاری
فاطمه زهرا کرمی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهید شهریاری
علیرضا رواز
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4284
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید شهریاری
علیرضا مرادی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4366
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید شهریاری
محمدامین مرادی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4523
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید شهریاری
سعید رواز
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید شهریاری
سارا یوسفیان
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید شهریاری
سنا مدنی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید شهریاری
دنیا حمودی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام خمینی
ارین مدنی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید شهریاری
دانیال مولوی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید شهریاری
محمدامین کهزاد
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید شهریاری
عطیه زارع
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام خمینی
تارا مالکی مقدم
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام خمینی
محمد ناجی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4404
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید شهریاری
علی خدایاری
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید شهریاری
رضا دهقانی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید شهریاری
زهرا شریفی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید شهریاری
معین انصاری
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4192
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید شهریاری
یوسف مصدق
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید شهریاری
مریم مبارکی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4693
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام خمینی
مهلا مبارکی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام خمینی
سارا یوسفی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4603
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام خمینی
علیرضا کریمی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 4354
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهید شهریاری
الهه ساربانی
نهم - پارسيان
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
امام خمینی
6/9/2023 8:37:52 AM
Menu