قشم

قشم -


زینب نوربخش
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمد مهدی توانایی
نهم - قشم
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی خرد
6/2/2023 8:57:55 AM
Menu