دلوار

دلوار -


زهرا حیدرپور
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
هانیه خدری
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حديث
نازیلا خلیلی
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حديث
نگار انصاری
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
6/9/2023 8:15:58 AM
Menu