جم

جم -


فاطمه سادات کزازی
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
حديث
سارا بهزادی
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
فاطمه نوری صفت
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 4577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حديث
نادیا شاکری مهدی پور
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 4730
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین مرگن ب
نهم - جم
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
5/29/2023 3:06:36 PM
Menu