بندر دير

بندر دير -


فاطمه حسینی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :85
نمونه دولتي
دبیرستان حجاب
آرش آزادی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4173
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمدشایان عباسی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : 6 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
امام خامنه ای
پری ناز امینی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4096
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
دبیرستان حجاب
باقر باقری
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 3679
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
امام خامنه ای
امین یوسفی باصری
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمد طهماسبی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمدمهدی رستمی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
ذبیرستان ذانشگاه
دانیال قاسمی پور
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام خامنه ای
یاسمن فخرایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4428
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان حجاب
محمد اسیری
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام خامنه ای
علی اصغر جهانگیری
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4204
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام خامنه ای
طاهر دارایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام خامنه ای
یلدا ابراهیمی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حديث
محمد کرمی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4494
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمدامین باربرز
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فاطمه عمرانی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4430
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان حجاب
نازنین امیری
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان حجاب
فاطمه فخرایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان حجاب
حسن فرض
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4183
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
مهدی ظلی پور
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4541
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمدحسین عابدی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام خامنه ای
محمدرضا فخرایی
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4433
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام خامنه ای
حسین الگانه
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
امام خامنه ای
فاطمه پور نصاری
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
اندیشه
زهرا عادلپور
نهم - بندر دير
میانگین تراز کانونی: 4227
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
اندیشه
6/2/2023 9:39:07 AM
Menu