برازجان

برازجان -


حدیث بهرامی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
نجابت
زهرا دورودگاهی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان دشتستان
الهه خسروی فرد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
نجابت
محمدرضا پیراسته
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهید مطهری
رعنا رزمجو
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نجابت
عاطفه بارگاهی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان دشتستان
امیرحسین دهقانی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی مهتدی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید مطهری
رضا گرگین پور
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمدرضا قاسمی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید مطهری
شیوا ستوده منش
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان دشتستان
محمد حسین رحیمی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4688
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
الهه زارع
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4381
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نجابت
مریم دهدشتی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نجابت
ملیکا قاسمی فرد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نجابت
عباس ربیعی مطلق
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه امام خميني (ره)
میترا خواجه پور
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نجابت
سعید حسن زاده
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فردین رزم اور
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سپیده حیدری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نجابت
نرگس زیراهی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان دشتستان
بهرام پاپری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد نظری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
صالح صداقت
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید مطهری
نگین خادمی بحرینی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نجابت
ملیکا زارع
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نجابت
فاطمه پرهیزگار
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان دشتستان
سینا دانشگر
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید مطهری
علیرضا موحدی فرد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهدی زیراهی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ارشیا پورشهنه
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید مطهری
سایان پاپری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نجابت
میلاد بهشتی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4107
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه امام خميني (ره)
هستی کوثری نژاد
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
امیر محمد بحرینی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید مطهری
محمد حسین قادری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید مطهری
محمد نوشادی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد مهدی مصلح نیا
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیررضا زهرائی نیکو
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید مطهری
دیبا کاویانی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نجابت
علی ریسی زاده
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید مطهری
جواد سبحانی
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید مطهری
شهین صداقت
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4487
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نجابت
سعیده حیدری بوشهری
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نجابت
غزل منتظر
نهم - برازجان
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان دشتستان
6/9/2023 8:27:19 AM
Menu