سراوان

سراوان -


طیب نتوزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
شهید مطهری
مهتا نعیمی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
عماد پیام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
شهید مطهری
سینا کریم زاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
شهید مطهری
مبینا دهواری آسپیچ
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
نمونه عترت
سعید حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحمزه سپاهیان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
شهید مطهری
محمدامین دهقانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
شهید مطهری
حسام پرکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
شهید مطهری
میثم بلوچ زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
شهید مطهری
احسان درزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
شهید مطهری
احسان همتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
شهید مطهری
سیدعمادالدین ساداتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
شهید مطهری
طاها حسین پور
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شهید مطهری
ماریه سالاری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
زهرا محتاج زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
سینا ریگی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4322
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید مطهری
عامر جهاندیده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید مطهری
پارسا نصرت
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شهید مطهری
احمد نصرتی ناهوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شهید مطهری
عرفان حسین زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4384
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شهید مطهری
الهه میرشاهی کوهسار
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه عترت
بنیامین دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهید مطهری
محمد انس پارسه
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهید مطهری
سراج الدین ملازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شهید مطهری
رضوان اربابی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهید مطهری
حامد سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهید مطهری
محمد علی علی نژاد
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4321
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهید مطهری
جاوید زنگی شاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهید مطهری
مرجان بهرامی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
منیره درازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4632
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه عترت
احمد درازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهید مطهری
آریا دلیری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
معاذالدین اسکندری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید مطهری
امیرحسین حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید مطهری
مطهره سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه عترت
میلاد رئیسی کوهکن
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
یونس گل محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
راحله نصرت ناهوکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4476
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه عترت
مسعود سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید مطهری
کلثوم گمششادزهی پهلوانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
آرمین جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
سمانه اطهریان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4081
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه عترت
افسانه اطهریان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه عترت
مرتضی نوروزی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید مطهری
محمد مهدی دهقان مهر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4067
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه صباغی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
هانیه ملازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه عترت
مبینا ملکزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه عترت
فاطمه زهرا سپاهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه عترت
امیر حمزه اردی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4337
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید مطهری
زهرا رئیسی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه عترت
نوشین ارباب
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4146
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه عترت
مرضیه پیام
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه عترت
حمیرا حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه عترت
مریم ارباب
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه عترت
معراج نصرت زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3837
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مطهری
کاظم درازهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4226
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مطهری
یاسر دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4734
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مطهری
عبدالحمید ساداتی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4617
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مطهری
عبدالوهاب اردی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4195
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
عمران ترکمن زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4457
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
حمیرا جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
مریم حسین زهی شستان
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
سارا خسروی شستانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه عترت
زهرا دهواری خاص
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه عترت
رضا عنایت مقدم
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4087
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
معین حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
امیر محمد حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
عبدالله پرکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
مهرشاد شریفی نصب
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
یاسر بجارزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
محمدعابد دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4253
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
یحیی دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
امیرحسین رضائی اصل
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3916
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
عرفان دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
بنیامین خدابنده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
سعید دهقان زهی ناهوک
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3981
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
علیرضا دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4156
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
محمد درزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
حسام الدین محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
امیر محمد بزرگزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4706
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
علی دهواری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
محمد خسروی سیب
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4281
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
عرفان شهنوازی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4154
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید مطهری
مرتضی جنگی زائی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4182
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
دانیال پرکی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4336
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
ملینا بارانزهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
مصطفی درزاده
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3850
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
عرفان نظری
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید مطهری
مصطفی جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید مطهری
سیدپیمان سیدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4362
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید مطهری
مرصاد گرگیچ ده گزمه
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهسا حسین بر
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
نازیلا کامیاب
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه عترت
ناهید سپاهی سرجو
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه عترت
یاسمین مولانیا
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4133
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه عترت
عبدالطیف حسینی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3494
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید مطهری
پوریا محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4110
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید مطهری
الناز دهبانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان حضرت زینب
آناهیتا محمدی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه عترت
اکرم فرامرزی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه عترت
اسراء هاشم زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4258
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه عترت
فاطمه دهقانی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه عترت
مهرشاد سپاهی سرکوهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 3874
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهید مطهری
زهرا دهقانپور
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه عترت
مصطفی جنگی زهی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
 
نمونه دولتي
شهید مطهری
سهیل داودی
نهم - سراوان
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
 
نمونه دولتي
شهید مطهری
6/9/2023 8:14:47 AM
Menu