زابل

زابل -


حدیثه راه برکیخا
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا محمدقاسمی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا عنایتی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی
شبنم شیرازی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه ازبک زایی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا ملاشاهی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه عابدی
نهم - زابل
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 9:25:27 AM
Menu