زاهدان

زاهدان -


بهراد شیخ ویسی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
نیایش میرمرادزهی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6484
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
نمونه نرجس
زهرا سوری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
پژوهش
مبینا ناروئی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
بصیرت
فاطمه زهرا قصوری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
پژوهش
نیایش حفیظی بارجین
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان1
شیرین تاکر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
فرهنگ
مبینا خراسانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6799
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان1
مرجان خاشی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه نرجس
نگار باهنر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان2
حسین صفرزاده شاهرودی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5124
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
کوثر شیخ حسینی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان1
علی عزیزفر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
یحیی اکسیر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4440
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
سالار سلوکی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی2
علی پورمعینی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4029
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت مهدی (عج )
المیرا کردی تمندانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پژوهش
عسل باقری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرهنگ
مهرگان میر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
علی نوری صادق
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6514
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
حسین شهرکی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی2
مهدیه اکبرپور
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فرهنگ
مرتضی رهدار
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی2
کیمیا اکاتی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پژوهش
مهسا سالاری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بصیرت
فرزاد قاسمی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ولیعصر
مبینا جهانتیغ
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4509
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بصیرت
نسترن نرماشیری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پژوهش
شعف فیروزی مهر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان1
فائزه شهابی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان1
میلاد عسکری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4267
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهرکی آقایی
غزل مهدوی فر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان2
مبینا پورعنقا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بصیرت
شاهرخ یارمحمدی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
مهتا یزدانی شواکند
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فرهنگ
ریحانه بارانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پژوهش
بهنوش پورمیر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پژوهش
کیانا نخعی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
مرتضی سارانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
محمدمهدی شیبانی مقدم
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ولیعصر
سارا صحنه
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فرهنگ
سحر رضائی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4382
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بصیرت
محسن لطفی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4106
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت مهدی (عج )
محمدمهدی سندگل
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
صالح ایزدی نیا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
مبین جمالزهی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی2
تسنیم احراری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان1
مهدی هادیانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
فاطمه اوکاتی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بصیرت
یاسمن ده باشی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پژوهش
مسعود نیکفرجام نوری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حضرت مهدی (عج )
ساغر پیرایش شیرازی نژاد
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پژوهش
فاطمه زهرا گنجعلی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فرهنگ
مهدیه موحدیان
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فرهنگ
محمدحسین جنتی سراب
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4509
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام صادق
رقیه نادری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان2
علی رضا صالحی عارف
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4706
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حضرت علی اکبر (ع)
احمدرضا کیخا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهرکی آقایی
امیرحسین رسولی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه ولیعصر
سیدمعین حسینی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4340
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
ابوالفضل راشکی قلعه نو
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
محمدجواد نوری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی2
ستایش ذوالفقاری قلعه نو
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه زهرا حیدری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان1
مهرشاد پیشادست
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
حسنیه نورزهی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان1
محمد دوست محمدزهی زارع
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4841
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهرکی آقایی
محمدمهدی فرزان فر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
محمدمحسن خمر
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام صادق
سهیل برخوردار
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4302
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
محمدامین نظامدوست
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4266
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهرکی آقایی
امیرعلی فنودی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4098
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی2
یگانه سندگل
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه نرجس
سیدامیرحسین سرحدی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی2
متین خسروی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی2
سینا اعلائی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام صادق
علی کریمی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4204
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
محمد ملاشاهی زاده
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4515
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام صادق
رهام میرلاشاری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4080
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام صادق
رضا بالغی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام صادق
نرگس عرب
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4059
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
بصیرت
هادی باهوزهی سورانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی2
فائزه برزگرمقدم
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
بصیرت
نیوشا محجوبی فرد
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
بصیرت
ابوالفضل کیخا
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
امیرحسام مظاهری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4120
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهیدرجایی2
ابوالفضل پودینه ئی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
امام صادق
ریحانه عرفانی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه نرجس
محمد براهویی
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی2
نیایش محمدزاده
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 4206
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان1
یاسمن مختاری
نهم - زاهدان
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه نرجس
6/9/2023 8:42:07 AM
Menu