خدابنده

خدابنده -


فاطمه اکبری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان
صبا کرمی زرندی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان
حسین مرادی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
علی رضا مغانلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
محمد سالار سعیدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
بهزاد میرزایی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل حسنی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
رضا خداکرمی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
محمد مهدی حیدری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان مرادی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
محمد امین بهبودی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
مریم احمدی قیداری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس محمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر اسلامی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه میرزائی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
سیده آزیتا موسوی واسعی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
رقیه محمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه مرادی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی حاجیلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
شهید بهشتی خدابنده
6/4/2023 9:05:51 PM
Menu