زنجان

زنجان -


زینب علوی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :88
نمونه دولتي
شهدا
نوید کیانپور
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
ملینا صفری زنجانی مقدم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
فرزانگان2
رویا امانلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان1
امیررضا ملک امیری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
تيزهوشان
بهشتی2
کوشا مهراسبی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
بهشتی2
حمیدرضا اسلامی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
شهید بهشتی1
مریم ژاله فر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان1
صنم دوستی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان2
پرنیان حقیقت پور
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان2
شادی محمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
فرزانگان2
آیلین بابائی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان2
آرش اسکندری فرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
ریحانه میری سیاهی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
کوثر
هستی شامی فرد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان2
نیوشا شوق جنانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : 5 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
کوثر
نگین شاهمرادی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
کوثر
سمیه زارعی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شهدا
آیناز محمودی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهدا
عرفان اسماعیلی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی1
محمدرضا یگانه نیا
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بهشتی2
محمدپارسا ندرلوی راد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی1
مهشاد فهیمی راد
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
مهسا خلفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا همت جو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
صدرا مقیمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بهشتی2
سیده سماء خلیلی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان1
احسان نوری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
سینا حدیدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
روزبه
امیرحسین نوری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بهشتی2
محمدرضا رستم خانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بهشتی2
کیمیا قندی زنجانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
ثنا نوروزی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان2
مائده سقطچی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدمهدی احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
ثنا حسنلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان2
سما حسنلو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6420
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدباقر باقری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی1
بنیامین افشاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بهشتی2
زهرا علی رضایی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدمعین میرزائی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
آنیتا گنج دانش
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان1
علی مهروان
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بهشتی2
رضا سرائی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بهشتی2
آیلا بابائی قزوینی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6604
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا عیسی زاده
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدرضا کاوسی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
عرفان عبدالحسینی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
محمدامین فرتاشی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
روزبه
احسان نصیری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بهشتی2
متین عباسی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بهشتی2
احسان سهرابی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی1
محدثه بختیاری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
مهنا ملکی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
کوثر
متین قدیمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بهشتی2
ستایش خداوردی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4803
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
کوثر
محمدمعین ایمانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
بهشتی2
یگانه ایزدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا سلیمانی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
شیوا صدری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
بردیا شریفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی1
علی بابائی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
بهشتی2
علی رستمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
بهشتی2
سیده آیلین صادقی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان1
مهدی یار صلاحی مقدم
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
بهشتی2
ملیکا اسدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان2
مهدیس کریمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهدا
محمدمهیار شریفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
بهشتی2
امیرحسین اسماعیلی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی1
دنیز مستوفی خوشه مهر
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرحسین حیدری
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
روزبه
هادی رستمی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
بهشتی2
آیسا نوروزی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان2
علیرضا احمدی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
بهشتی2
امیرسینا نجفی
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
پوریا خدابنده لو
نهم - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه دولتی غدیر
6/9/2023 9:20:44 AM
Menu