تازه كندانگوت

تازه كندانگوت -


زهرا عظیمی زیوه
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
شیوا ناطق زیوه
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
یکتا ناطق زیوه
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
اسماء محرم زاده
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 4332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
5/29/2023 1:44:30 AM
Menu