بيله سوار

بيله سوار -


ملیکا پور کریم
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
ام البنین
الهه نیرومند
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ام البنین
شادی وفایی
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ام البنین
زهرا بیله سواری
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ام البنین
الینا افسری
نهم - بيله سوار
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
ام البنین
6/2/2023 7:38:42 AM
Menu