پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان -


میلاد بهادری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
شهید بهشتی
سهراب ایمانی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
مریم اقبال
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر دادرس
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
حدیثه مهدوی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا بهلولی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
هستی عباس زاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه وفاجو
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
میررضا لطفی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4488
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/4/2023 10:24:44 AM
Menu