اردبيل

اردبيل -


سیده مائده انجمنی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :98
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه1
آیسان غیبتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6313
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :95
نمونه دولتي
عفاف
رضا ارزن زرین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
رازی
آیسان نصیر تبریزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :85
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
مائده دادخواه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
عفاف
علیرضا قادری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
یلدا عظیمی زینال
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6617
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه1
شیوا وکیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
امیرمحمد محبت دار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 5 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
رضا مدنی گندشمین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
آریا خدمتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آذین رحیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
الزهرا
ثمین عبادی شرف آباد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
ساینا کسرایی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
عفاف
امیررضا مفتاحی نمین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
صبا تهور انزابی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
مبتکران
مهدی شاهویردی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
محمد نیک طبع
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
صبا صمدی فرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
الزهرا
امیرحسین مجرد هیر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
صبا گل محمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
آیلین آقازاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
عفت السادات
آیسان شفیع زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6340
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
حسن بخشی گرمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6645
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آیناز بیگلری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
الزهرا
پارمیدا مولائی خوشه مهر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
الزهرا
امین بشاش
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سیده آیناز حیدری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
عفاف
بهاره یادگاری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
الزهرا
طه‌ سعادتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
رازی
امیرحسین قدری انزابی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
هومن حبیبی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
مهدی بخشی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
ندا شیران خانقاه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
نیما تاج بخش
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
امیررضا دژبرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سارا نادری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
الزهرا
سیدآراز منصوری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
امیرمهدی باقری جدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
آیلین مهدوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سینا رمضانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
زهرا عابدزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
عفاف
امید اسداللهی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
فاطمه صدقی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه شهبازی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
عفاف
عسل شکری چنار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
عفت السادات
آرین محسن زادگان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
پارسا صادقیه اهری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
یلدا عاطرمقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
عفاف
مریم نریمانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6387
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
فرزام زال زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
احسان سپهره
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
نگین محمدزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
عفاف
حنانه دلدار طالش میکائیل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
الزهرا
میلاد فردی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6169
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
علیرضا وطن دوست
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محمدجواد نصیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
ابوالفضل قربانی تازه کند
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
رازی
فاطمه هماوندی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه1
ایلیا رحمانی طالشمکائیل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیررضا آزادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
آیناز احمدزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
عسل مونسی قورتلار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
الزهرا
نعیمه میزبان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
عفت السادات
جواد عجمی خیاوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
رازی
پریا اورنگ
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه عظیمی قادیکلائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6465
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سحر موسوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
فائزه جعفری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
الزهرا
مانی قربانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
پرنیان لطفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سیده سانلی داودزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
محمدحسین نوراللهی ملاباشی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
مهلا میرزاپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
الزهرا
طاها عزیزی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
نیما کنعانپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
آرمان عظیمی مقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
سارا هدایت نژاد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
عفاف
الینا اصلانیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
عفاف
دیبا وطنخواه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه پورجمال
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
الزهرا
امیرمهدی رسولی فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
سارا صمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
عفت السادات
امیرمحمد سیدمتین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6039
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
سامان سمائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
آیلین فرضی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
کوثر حاجی محمدی تبریز
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عفاف
محمدحسین شعبانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
متین معقولیان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رازی
امیرحسام آسیابی زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
عرشیا نجفی ارشادی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سارا خرامان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
ستایش میرزائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
کیمیا میکائیلی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
محمدحسین عباس زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
فرحان وجدی علی بابالو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
مهدی عبدی داشلجه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
مصطفی رضائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
عرفان لطفی فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرعباس بیک محمدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سنا میرزارحیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
عرشیا عبدالعلی پورعدل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آیلین تقائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
کوثر اختری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عفاف
سحر عزیززاده بناء
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سینا شیرعلی وند
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
هادی مولائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
محمد گیتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
لیلا پورسیف الهی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
کوثر پیدایش
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سبحان نامدار
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
میرحمیدرضا موسوی زارنجی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6497
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
عرفان زمانی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محمدرضا حسین زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سبحان به نژاد تکله
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آیدا صادقی گرجان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
آرزو شکری فر
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
محدثه ابراهیمی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6029
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عفاف
محمدرضا شاهی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
مریم داداش زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4364
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عفاف
فرناز آقایی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عفاف
امیرحسین بشیری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رازی
مهران همتی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
محمد صادقی دابانلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
فرشته سیدمطاعی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
فاطمه برزگرجلالی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عفاف
آیناز گوهری سوها
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الزهرا
امیررضا سرائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رازی
امیرمحمد سرائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رازی
آیدین حیدری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
عرفان طیبی اصل
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
هانیه فتحعلیزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
فاطمه علائی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مبتکران
حسین حقگوی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رازی
سحر خلیفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عفاف
مبینا سعادتلو
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الزهرا
هستی نعمتی مقدم
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4647
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عفاف
ثنا سلطانمحمدزاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
سارا ساعدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
نازیلا حبیبی شیخ احمد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
ملیکا حبیبی شیخ احمد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
بابک ایمان زاده کرکرق
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محمدحسین ناطقی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
مریم امیرنژاد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
اسما عبدی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
زینب حسین زاده
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
الهه صابریان
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الزهرا
مهدیه مهدوی فرد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الزهرا
آیلار برزگر ججین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفت السادات
نوشین شریفی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
مهدی هژبری
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهیدشهریاری ـناحیه2
محمدمهدی پایکانه
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شیخ مفیدـناحیه1
کوثر حداد
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
پریسا جهان بین
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
پانیذ بشیرپور
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
ساینا سمسارحسنی
نهم - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان محقق اردبیلی
6/9/2023 7:16:54 AM
Menu