كيار

كيار -


حسین نجفی خراجی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
ملیکا شریفی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 6304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
علیرضا مهرابی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4649
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
علیرضا بخشی نزاد
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
نرگس میرزایی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمد رئیسی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
مریم صمیمی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
جواد مومنی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
ابوالفضل صمیمی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
محمدرضا حیدری خراجی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
زهرا داوری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
راضیه میری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4487
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
علیرضا بابائی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
زهرا حسینی سرتشنیزی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد
5/29/2023 4:47:36 PM
Menu