لردگان

لردگان -


مریم خلیل طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدیه نوروزی مصیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمد رضا حسین پور آقائی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
معصومه حسینی طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
نسترن حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمد نادری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
رضا امیری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حمیدرضا منصوری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مهدی طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فاطمه خالدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
بهجت جلیل سرقلعه
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
علی جلیل پیران
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمدجواد سعیدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علیرضا امیری ابراهیم محمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4214
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
الناز نادری لردجانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدیس برزوئی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سیداحمدرضا فاضل
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مهدی قنبری کهیانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
احمدرضا امیری ابراهیم محمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
زینب شیخی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
دبیرستان فرزانگان بروجن
علی قنبری کهیانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
رضا طهماسبی کرفی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فاطمه بابامیرساطحی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
صدیقه کریمی منجرمویی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
طاها سعیدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علی حسنی ساطحی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4981
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمدباقر شیرمردی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سیدحسین موسوی کهیانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
وحید جلیل طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سیدحسین موسوی سردشتی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
نیلوفر حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
عرفان انگارده
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
احسان انصاری بارزی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مهیلا موسوی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمدرضا منصوری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
جواد بنی سرتنگی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
هادی بنی مسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد حسین محمودیان بارزی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
امیراحمد کاظمی چله گاهی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمدعلی حیدری جوانمردی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
ساسان حاجی پور
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4159
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
امین انصاریان
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
زهرا نوروزی مصیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حسن بنی سرتنگی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4395
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
رضا نادری لردجانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فاطمه بابامیری ساطحی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6234
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
هانیه عسگری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4440
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهسا نادری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
شیما بنی زاده
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
زینب محمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4552
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سیدمهدی ظاهری مطلق
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
5/29/2023 3:53:24 PM
Menu