سامان

سامان -


شیدا زمانی شورابی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین
کوثر زمانی شورابی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
پژوهش
معصومه شیخی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین
5/29/2023 3:39:24 PM
Menu