فرخ شهر

فرخ شهر -


سیده پریا موسویان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سیده زهرا حسینی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
امیر رضا نصیری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
امیر حسین ترکی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
رضا لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
ساغر کاویانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
غزل کاویانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
اسماعیل قریشی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
علی نظری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
5/30/2023 4:43:21 AM
Menu