فارسان

فارسان -


ستاره مولایی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6340
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد
سعید کریمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4150
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محسن صالحی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
امین صالحی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علی اسماعیلی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
سینا شهرانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
زهرا رحیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد
انیس امینی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
مسعود اسلامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مهشاد رحیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
آنیتا اسلامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
بیتا باقری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
مهدیس سلیمانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
نسترن رحیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
مریم اسلامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
امید امینی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
محمد حسین اسلامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
رضا فدائی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد پورمحمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
بابک مرادی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مهدی صالح
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مازیار احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
عارف سمیعی کرانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علیرضا حیدری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
5/29/2023 3:34:19 PM
Menu