شهركرد

شهركرد -


آیدا فروزنده فر
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6880
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد
سیدمحمدرضا حسینی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
محمدکاظم کاظمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
امیرحسین محمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
شیرین مرتضوی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
امیرعباس فرزین
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
محمدحسین حیدریان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
ملیکا کوهی فایق
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد
آریا حیدری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
محمدرضا بنی طالبی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
مهدی علی پور
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
نسترن اقابابایی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
زهرا امیدی نرگسی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
رهسا علیخانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6577
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد
محدثه لله گانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
امیرمهدی منصوری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
محمدحسین جعفری نژاد
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
شایان حبیبی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6579
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
آیناز حبیبی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمدحسین ثنائی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6489
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
نازنین هاشمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6516
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد
سحر باقری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان شهرکرد
امیرارسلان قائدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
نیما بیگدلی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
پویا رئیسی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
سینا بحرینی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
علیرضا اسدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6755
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
رضا حیدری
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
علی اسیوند
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
حسین خسروی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
فائزه قیاسی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
فرزاد فتحی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
سیدمحمدرضا حسینی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
فرزاد بهرامی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
اهورا محمدی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
مهدی زمانی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
مهدی بهرامی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
علی مصطفوی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
ابوالفضل حسن زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
مهدی کرمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
محمد صالحی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
امیرمحمد نافیان
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
محمدمهدی بحرینی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
امیرمهدی نوروزی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
محمدرسول ولیزاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4523
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
ریحانه ولی زاده
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
امیرحسین سهرابی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
دبیرستان شهید بهشتی
ماهان کریمی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
دانیال یعقوبی
نهم - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
6/2/2023 8:27:30 AM
Menu