بجستان

بجستان -


امیر پور سلطانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهیدمدنی
سهیل سلطانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6417
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
محمودیه
راضیه رحمتی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی الزهرا
امیرحسین نوروزی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
محمودیه
حسین معینی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهیدمدنی
فاطمه کریمی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی الزهرا
مهدی علیمردانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهیدمدنی
زینب ربیعیان بجستانی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی الزهرا
ابوالفضل رحمتی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهیدمدنی
مهدیه لطفی
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی الزهرا
حمیدرضا اکبری
نهم - بجستان
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهیدمدنی
6/9/2023 7:23:17 AM
Menu