سلطان آبادسبزوار

سلطان آبادسبزوار -


فائزه نامنی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نرجس شریعتی
حسین صمانی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
امام حسن
صادق رباط جزی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
امام حسن
سیدابوالفضل حسینی صفت
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
باقرالعلوم
مهسا سبزوی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4360
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نرجس شریعتی
امیر کل میشی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4252
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
امام حسن
فاطمه چنارانی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4514
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نرجس شریعتی
محمد مشکانی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
باقرالعلوم
حسین ظهیری نیا
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسن
محمدمعین سیدآبادی
نهم - سلطان آبادسبزوار
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 9:21:32 AM
Menu