باخرز

باخرز -


مهدی عزیزی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
ابن سینا
مجید بی زبان کردیانی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
ابن سینا
سجاد هنر آموز
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ابن سینا
مرتضی پور غفاری
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 3998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ابن سینا
نرگس زارع
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه ذاکرالحسینی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عفاف
یگانه اسمعیلی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی بقایی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ابن سینا
نرگس فروهی ارزنی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 4428
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
عفاف
کیانا رفعتی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
عفاف
5/29/2023 2:42:27 AM
Menu