تربت جام

تربت جام -


سینا افضلی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ریحانه شریفی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
عفاف
مهدی بهبودی رحمت ابادی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
ابن سینا
زکیه پاسبان ارخودی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
عفاف
محمد حسین جعفری عارفی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
ابن سینا
نسترن سراج احمدی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
عفاف
سودابه چوپانی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه جمشیدی فر
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
سحر عطایی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
پویان حاجی پور
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ابن سینا
یوسف احمدیان
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ابن سینا
نجمه خدادادی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عفاف
ارش ابراهیمی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4353
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ابن سینا
جاسم کبودانی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ابن سینا
ملیکا میر
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عفاف
نرگس میرزا اقایی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش قربانی منصوریه
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
یگانه خلاقی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
نرگس ازادی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
پوریا خداپرست
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مریم کدکنی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عفاف
لعیا تقوی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عفاف
امیر صدرا رضایی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4731
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
حدیثه زوار نیا
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه خدا بخشی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عفاف
مرتضی اکبری
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4286
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ابن سینا
امیر حسین نظر احمدی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
ابن سینا
مبارکه نصری نصرابادی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4390
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
عفاف
طراوت نادری
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
زینب جمشیدی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4469
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
عفاف
سحر مختاری یکه پسته
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه خدمتگزار احمدی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
سما حنیفی
نهم - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
عفاف
6/9/2023 8:02:37 AM
Menu